JOIN OUR FACEBOOK GROUP CHAT

Posted: Oct 3, 2018

Narito ang mga alituntunin ng aming group chat:

1) Panatilihin ang mabuting paggawi. Ang group chat ay isang komunidad, kung saan ang mga taong kasali ay may mga kanya-kanyang adhikain sa buhay. Umastang isang matinong kasapi.

Sang-ayon ka ba dito? Kung oo, ipagpatuloy ang pagbasa ng terms