Mga Tulong sa Paghahanda sa ALS Test

Narito ang ilang mga tulong para sa paghahanda sa pagkuha ng ALS A&E Test

1) Maghanda ng maaga at maigi.
Ang pagtatagumpay sa isang uri ng gawain, pati na ang pagkuha ng mga pagsusulit o “examinations” ay nakadepende sa ating kahandaan. Masasabing handa tayo kung laman ng ating isip ang mga kaisipang natitiyak na lalabas sa pagsusulit. Kaya ang paghahanda ng maaga at maigi ang siyang pinakamahalagang gagawin upang pumasa sa test. May kasabihan na “daig ng maagap ang masipag”. Kapag maagap ang isang tao, siya ay naghahanda ng patiuna.

2) Mag-review sa mga panahong presko ang iyong utak.
Ang bawat isa ay may kanya-kanyang istilo ng pag-aaral, ngunit ang preskong katawan at masiglang kaisipan ang pinakahandang pagkakataon upang magbasa. Ang mga iba ay umiinom ng mga ebergy drinks upang lumakas kahit sa puyatan habang nagrereview. Subalit ang gusto nating ipayo ay bago magreview, dapat presko at relax ang inyong utak. Matatamo ito kung maaga tayong nagpapahinga at iiwasan ang pagpupuyat. Mas magandang magbasa habang hindi pagoda ng katawan para maintindihan ang mga binabasa. Karamihang tao’y ginagawa nila ito sa umaga, kung saan nakapagpahinga na ang kanilang utak at katawan bago magbasa nang sa ganoon ay maikikintal sa kanilang isipan ang kanilang binabasa.

3) Magkaroon ng layunin sa pagbabasa o pag-rereview.
Masusukat mo kung naging matagumpay ang iyong pagrereview kung mayroon kang layunin. Kung nagawa mo ang iyong layunin sa panahong iyong itinakda, mahusay ang iyong pamamaraan ng pag-rereview. Halimbawa, bago ka magbasa o magreview, maaaring ang layunin mo ay “babasahin ko ngayon ang leksyon tungkol sa Kultura ng mga Igorot”. Maaaring magtakda ng mga limitasyon ng iyong pagbabasa. “Isasama ko sa aking pag-aaral ngayon ang tungkol sa kanilang pamamaraan ng panliligaw at pamamanhikan, seremonyas ng kasal, at mga pamahiin tungkol sa mga kasalan”. Pagkatapos ng iyong pagbabasa, alam mo kung nagawa mo iyon o hindi.

Mga karagdagang tips...i-click dito