Pandama at Kalusugan Practice Tests

Mga kasanayang sinusukat sa pagsusulit ng ALS A&E.

Panuto: Piliin ang tamang pandamang nasasangkot sa mga sumusunod na kalagayan.

1. Mayroon kang alagang aso. Gustung-gusto mo itong haplusin dahil ito ay mabalahibo.
a. pang-amoy
b. paningin
c. pandinig
d. pandama
e. panlasa

Please make a choice.