Mga Kilos Protesta

Talahuluganan:

Agrarian Reform (Repormang Pang-agraryo) Programa na naglalayong baguhin o paunlarin ang mga batas ukol sa repormang panlupa, lalo na sa lupang sinasaka.

Alleged- Hinihinala.

Boycott -(Boykot) Hindi pagsang-ayon sa panlipunan, pangkabuhayan, o pampulitikang gawain.

Civil Disobedience- Mapayapa at sinasadyang paglabag sa partikular na batas na pinaniniwalaang hindi makatarungan.

Civil Rights- Personal na karapatan sa ari-arian na kinikilala ng gobyerno o pamahalaan.

Read more...